Miljömässigt ansvarstagande

Blowtech är en tillverkande industri med en verksamhet som leder till miljöpåverkan av olika slag. Den främsta påverkan sker till följd av användning av energi och material men även uppkomsten av avfall och genererade klimatutsläpp innebär en belastning på miljön.
XANOs har fastställt tre strävansmål som ska utgöra grunden för koncernföretagens arbete med förbättringar inom miljöområdet. XANOs strävansmål inom miljö: 


■ Minskad mängd avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas 
■ Minskad energianvändning 
■ Lägre klimatutsläpp från energianvändning och transporter

Utifrån dessa har Blowtech satt upp egna kvantitativa miljömål att arbeta aktivt med.
Via en systematisk uppföljningsrutin rapporterar Blowtech årligen hur miljöarbetet fortskridit samt vad som ska göras nästkommande år för att minska miljöbelastningen. Löpande avstämning sker i samband med sedvanlig uppföljning av utfall i förhållande till affärsplan. Underlag för nyckelindikatorer samlas in kvartalsvis.
Initialt är våra utvalda mätområden avfall, energianvändning och klimatutsläpp.

AVFALL Som tillverkande företag har vi ett miljöansvar, inte bara för att produktionsprocesserna lever upp till de krav som ställs, utan också för vad som händer med spillmaterial vid tillverkning och slutprodukter när dessa är uttjänta eller av andra skäl tas ur bruk. Farligt avfall ska minimeras och material ska återvinnas i så hög grad som möjligt. 

ENERGIANVÄNDNING För att driva verksamheternas produktionsprocesser krävs energi. En lägre energianvändning ger förutom minskat miljöavtryck även kostnadsbesparingar samtidigt som det stärker företagens hållbarhetsprofil. Energikartläggningarna har lett till att ett antal specifika åtgärder har genomförts som inneburit energibesparing och minskade koldioxidutsläpp. Det löpande arbetet med energieffektivisering omfattar bland annat energiåtervinning i egna processer samt miljömedvetna val vid utbyte av exempelvis ljuskällor och investeringar i ny maskinutrustning. 

KLIMATUTSLÄPP Störst upphov till utsläpp av växthusgaser (huvudsakligen koldioxid) har energianvändningen för uppvärmning/kylning av lokaler, belysning och drift av produktionsutrustning. Godstransporter samt affärsresor med bil och flyg är andra områden vi identifierat som betydande källor till utsläpp. Blowtechs tillverkning sker i Sverige och Norge, länder där energiproduktionen i stor utsträckning kommer från förnybara källor och förbrukningen därigenom genererar förhållandevis låga klimatutsläpp. Vårt mål är att använda oss av energi från förnybara källor i så stor utsträckning som möjligt. 

Redovisning enligt The Greenhouse Gas Protocol Initiative

Från och med 2020 rapporterar koncernen utsläpp i enlighet med standarden utformad av The Greenhouse Gas (GHG) Protocol Initiative. Det innebär att utsläpp från affärsresor med företagskontrollerade bilar, transporter med egna fordon samt förbränning av gas och olja för uppvärmning rapporteras i Scope1. I Scope 2 redovisas utsläpp från användningen av inköpt energi för elektricitet och uppvärmning av lokaler. Utsläpp relaterade till godstransporter utförda av extern part samt affärsresor med flyg återfinns i Scope 3. Ständiga förbättringar pågår avseende energieffektivitet för minskad energianvändning och lägre klimatutsläpp. Automatisk och mer energisnål belysning, förbättrade rutiner kring start/stopp av energikrävande processer och återvinning av värme är exempel på åtgärder som genomförts under året. 

Koncernens hållbarhetsrapportering

Sedan 2017 redovisar XANO koncernens gemensamma hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Då man önskade en samlad bild av hållbarhetsaktiviteterna i koncernens företag arbetades en hållbarhetspolicy fram centralt som samtliga enheter implementerade. Under 2018 antog styrelsen en hållbarhetsstrategi som beskriver den övergripande inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare formulerades strävansmål för förbättringar inom utvalda områden avseende miljö och personal. Läs mer i XANOs årliga hållbarhetsrapport. 
 

Ett hållbart samarbete för lägre miljöpåverkan

Absortech vinner hållbarhetspris för sina klimatneutrala produkter utvecklade i samarbete med Blowtech.

”Övergången till återvunnen plast har varit en del av vårt utvecklingsarbete för att sänka koldioxidavtrycket på våra produkter med målet att skapa koldioxidneutrala produkter"

Läs hela artikeln

ÅTERVINNINGSBAR LÄTTVIKTARE

Genom en ny metod skapas lättviktsprodukter i ett till 100 % återvinningsbart plastmaterial. Lättviktsvarianterna, som kan ersätta vissa delar av ett fordons plastdetaljer, skapar många fördelar. Utöver den positiva miljöaspekten medför den nya bearbetningsmetoden viktreducering, högre ljudabsorberings- förmåga och bättre värmeisolering hos produkterna.

Läs mer